Proponowane zmiany w Opiece Długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, zwróciła się do mnie jako realizującą świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej oraz naukowca z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w opiece długoterminowej oraz sugestii na ich rozwiązania w związku z trwającymi pracami.

W dniu 14.01.2019r. w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym oraz Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych , przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia, podczas którego przyjęto wniosek o przygotowaniu propozycji zmian w Opiece Długoterminowej.

Problem 1 

Podmioty lecznicze przy zamieraniu umów w lipcu 2017 ( w procesie kontraktowania) w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zostały zobowiązane przez płatnika NFZ do przedstawienia umów ze szpitalami, z których to jasno powinno wynikać, że osoba objęta pielęgniarską opieką domową długoterminową z powodu nagłego lub zaplanowanego pobytu w szpitalu ma stale zapewniony dostęp do ciągłości świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej.
Natomiast w tym czasie podmiot realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarska opieka domowa długoterminowa czeka na pacjenta nawet kilka tygodni a NFZ nie zapewnia środków finansowych na zachowanie tej ciągłości świadczeń.

Propozycja rozwiązania

NFZ powinien zobowiązać się w ślad do postawionych warunków świadczeniodawcy do pokrywania co najmniej 70 % kwoty każdego osobodnia w zapewnieniu ciągłości świadczeń zdrowotnych dla osób czasowo przebywających w szpitalu a na stałe objętych pielęgniarską opieką domową długoterminową

Uzasadnienie

W tym czasie pobytu pacjenta w szpitalu, podmiot realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarska opieka domowa długoterminowa czeka na pacjenta nawet kilka tygodni a NFZ nie zapewnia środków finansowych na zachowanie tej ciągłości świadczeń.
W praktyce oznacza to, że dany podmiot leczniczy w skali roku traci finansowo ok.10 % możliwości wykonania kontraktu.
Aby nie doszło do sytuacji nie wykonania kontraktu ( w latach ubiegłych z tego powodu NFZ zmniejszał kontrakt o punkty a tym samym o kwotę nie wykonaną),podmiot leczniczy przyjmuje następną osobę do objęcia pielęgniarską opieką domową długoterminową, tym samym wykonuje nadwykonania, za które NFZ w województwie lubelskim od 10 lat nie zwraca kosztów poniesionych przez świadczeniodawcę.
Należy przyjąć, że finansowanie, częściowe funkcjonowania pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej leży po stronie samego świadczeniodawcy, bez możliwości odzyskania poniesionych kosztów.

 

Problem 2 

Czas pracy pielęgniarki domowej długoterminowej. 

Płatnik zażyczył sobie liczenia czasu pracy pielęgniarki realizującej świadczenia zdrowotne u pacjentów ciężko chorych, nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych

Propozycja rozwiązania

Należy odejść od sztucznego tworzenia czasu pracy pielęgniarki w domu pacjenta.

Uzasadnienie

Pielęgniarka opieki domowej długoterminowej pracuje z osobami niepełnosprawnymi, ciężko chorymi, których sama diagnozuje, pielęgnuje procesem pielęgnowania , leczy, wykonuje działania ratujące życie i zdrowie.

W sytuacji gdy dwóch pacjentów mieszkających od siebie w odległości 10 km będzie potrzebować dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych, leczniczych, ratujących życie i zdrowie to cały proces dokumentowania pracy pielęgniarki w zakresie czasu pracy ogółem 7,35, będzie nieprawidłowy.

Pielęgniarka albo przekroczy czas pracy, albo nie będzie miała ustawowej przerwy w pracy, albo nie udokumentuje wszystkich czynności szczegółowo, które wykonała w domu pacjenta.

 

Problem 3

Brak spójności pomiędzy oddziałami NFZ w sprawie stawki za osobodzień zaopiniowanej na kwotę 30.08 przez AOTMi T w 2016 roku.

Propozycja rozwiązania

Stawka za osobodzień 30,08 zł na podstawie taryfy świadczeń AOTMi T powinna od 29 czerwca 2016 roku obowiązywać w każdym oddziale NFZ na tym samym poziomie, bez możliwości wpływania NFZ na obniżanie tej stawki.

Uzasadnienie

W całym kraju w stosunku do świadczeniodawców obowiązują takie same kryteria stawiane przez NFZ w celu prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zachowaniem, jakości certyfikacji, dostępności, ciągłości, kompetencji personelu. NFZ traktuje siebie jako instytucję, która ma prawo do decydowania o otrzymanej usłudze zdrowotnej nie dostosowując swoich wymagań do realnych kosztów jakie ponosi świadczeniodawca.

 

Problem 4

Brak zwrotu kosztów poniesionych za nadwykonania.

Propozycja rozwiązania

Bardzo łatwo jest policzyć w NFZ ile należy „zagospodarować” pieniędzy na każdy przyszły rok na pielęgniarską opiekę domową długoterminową.

Wystarczy przeanalizować wnikliwie (1) ilość wykonań za ubiegły rok, (2) ilość wykonań za pierwsze półrocze obecnego roku oraz zwrócić się do podmiotów realizujących tego typu świadczenia zdrowotne z zapytaniem, (3) ile osób czeka w kolejce oczekujących, (4) ile osób zmarło w oczekiwaniu na dostęp do świadczenia limitowanego oraz  (5) uwzględnić dane szacunkowe GUS w zakresie osób w wieku geriatrycznym, w zakresie zapadalności na choroby nieuleczalne, w zakresie niepełnosprawności. Składowa tych danych pozwoli szacunkowo obliczyć ile środków finansowych należy zabezpieczyć na przyszły rok dla pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej.

Uzasadnienie

W każdym roku jako świadczeniodawca otrzymuję odpowiedź z NFZ pisemną lub ustną, nie ma dodatkowych środków na pielęgniarską opiekę domową długoterminową.

 

Problem 5

Brak skali do mierzenia jakości i ilości świadczeń w zakresie ratującym życie i zdrowie w  pielęgniarskiej opiece domowej długoterminowej.

Propozycja rozwiązania

Skale taką stworzyłam opierając się na swoim doświadczeniu naukowym i praktycznym- można ją znaleźć na stronie: www.elzbietastasiak.eu/skala-oceny

Uzasadnienie

Pielęgniarka opieki domowej długoterminowej pielęgnuje, leczy, ratuje życie i zdrowie.Swoimi działaniami na terenie domu pacjenta wykonuje ogromną, specjalistyczną pracę, którą nie może dokładnie dokumentować, bo nie ma do tego właściwych narzędzi.

Skala Barthel nie pokaże zakresu działań pielęgniarki, ponieważ zorientowana jest głównie na stan  zdrowia pacjenta w deficycie samoobsługi i samopielęgnacji.

Katalog świadczeń zdrowotnych został pielęgniarce odebrany.

Cała specjalistyczna kompetencja, umiejętność i wiedza pielęgniarki na dzień dzisiejszy zawiera się w zdaniu „ świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze”.

Natomiast brak jest zapisu świadczenia ratujące życie i zdrowie a co za tym idzie podniesienia stawki za osobodzień

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.